3D: Design, Diversiteit, Damiaan

10 feb 2021

3D (Design, Diversiteit, Damiaan) is een fonds van KU Leuven (Dienst Fondsenwerving en Alumnirelaties).

 • DESIGN verwijst naar de creatieve capaciteit om een meer alomvattende leefbare wereld na te streven, te her-bedenken én te maken, door de creatie van objecten, gebouwen, en programma’s die inclusie, diversiteit en duurzaamheid bevorderen.
 • DIVERSITEIT verwijst naar verschillen tussen mensen. Het fonds heeft een uitgesproken aandacht voor de sociale en culturele omstandigheden van disability, die vaak leiden tot marginalisering en verdrukking, alsook de culturele en sociale dynamieken als antwoord hierop. Die dynamieken omvatten de wijze waarop mensen met beperkingen zichzelf wensen te representeren, het respect en tolerantie voor de eigenheid van eenieder, of de aandacht voor de verbinding tussen mensen en niet-menselijke actoren, zoals dieren, objecten, en technologie. 
 • PATER DAMIAAN was een Belgische missionaris die zich engageerde voor mensen die omwille van lepra geïsoleerd werden in de kolonie van Kalaupapa, op het eiland Molokai’i, Hawai’i. Het erfgoed van Damiaan vraagt aandacht voor religieuze, etnische en nationale diversiteit op de kolonie, voor zijn concrete inzet voor de verbetering van materiele leefomstandigheden, en ook voor zijn wereldwijde invloed, zowel tijdens als na zijn leven. 

DEZE OPROEP ZOEKT VOORSTELLEN DIE: 

 • de drie dimensies van 3D in hun onderlinge verbondenheid concreet kunnen omzetten in een praktische en haalbare creatie. 
 • een breed publiek kunnen bereiken middels het ontwikkelen van een tentoonstelling, film, publicatie, website of ander medium.
 • een engagement aangaan met mensen die gemarginaliseerd of verdrukt worden.
 • passen binnen het grotere objectief van 3D om een meer geïntegreerde, op elkaar betrokken en verbonden wereld te maken.
 • via de communicatie met een breder publiek kunnen bijdragen tot de verdere ontwikkeling van het ruimere 3D project, waar deze creatie deel van uit maakt.

We willen alle ruimte laten voor een eigen creatieve invulling van deze oproep. Deze oproep kan ook een uitnodiging zijn aan studenten en stafleden die betrokken zijn bij ‘service learning’ en ‘KU Leuven Engage’, om een initiatief uit te werken dat aansluit bij hun engagement. Dit betekent dat studenten en stafleden academisch en mogelijks ook praktisch betrokken worden in de uitvoering. 

ONTVANKELIJKHEID

Aanvragen en voorstellen mogen betrekking hebben op situaties en creatieve uitwerkingen in alle delen van de wereld. Voorstellen om de publieksdimensie te valoriseren mogen ook deel uitmaken van een groter project. Bij de aanvragen dient altijd een KU Leuven promotor betrokken te zijn die administratieve en financiële verantwoordelijkheid draagt voor het initiatief. 

VEREIST FORMAAT

Beschrijf in een totaal van maximaal 5 pagina’s:

 1. Context en doelstellingen
  1. Beschrijf de geschiedenis van het initiatief.
  2. Beschrijf de doelstellingen.
  3. Beschrijf de resultaten, uitkomsten.
 2. Aansluiting bij de drie dimensies van 3D
  1. Beschrijf hoe de doelstellingen van het initiatief aansluiten bij 3D.
 3. Methode en rationale
  1. Beschrijf waarom en welk medium het best geschikt is voor de praktische uitvoering.
 4. Tijdsbestek
  1. Beschrijf hoe het initiatief gepland wordt.
 5. Publiek event
  1. Beschrijf welke activiteit het best geschikt is om de resultaten van het initiatief publiek te maken.
 6. 6. Budget
  1. Beschrijf welke delen zullen gaan naar productiekosten, materiaalkosten, uitrusting, en stipendia (voor bijvb. vrijwilligers/jobstudenten).

BUDGET

Het voorgestelde budget mag niet boven de 10.000 euro liggen voor de periode 2021-2022; een project dient met dat bedrag en in die periode gefinaliseerd te worden.

TOESTUREN VAN AANVRAGEN

Gelieve aanvragen toe te sturen aan prof. Patrick Devlieger, manager 3D, via patrick.devlieger@kuleuven.be

ONTVANGST VAN VOORSTELLEN

15 april 2021

UITVOERINGSPERIODE

1 September 2021-30 August 2022

EVALUATIE

De evaluatiecommissie zal strikt nagaan of het project gerealiseerd kan worden binnen het beschikbare budget. De samenstelling van de commissie bestaat uit de volgende bestuursleden. Indien nodig kan de commissie uitgebreid worden met bijkomende expertise.

 1. Ruben Boon (conservatie, erfgoed, hedendaagse betrokkenheid)
 2. Prof. Marc Dujardin (architectuur, ontwerp, cultuurruimtelijke  duurzaamheid)
 3. Prof. Veerle Draulans (diversiteit, gender studies)
 4. Prof. Nicolas Standaert (mens- en taalwetenschappen, KU Leuven Engage)

INFORMATIE

prof. Patrick Devlieger, manager 3D
patrick.devlieger@kuleuven.be


Ander nieuws