Lien De Saegher (master stedenbouw en ruimtelijke planning) wint Klasseprijs 2020

21 dec 2020

NL: Lien De Saegher studeerde vorig academiejaar af aan de master stedenbouw en ruimtelijke planning van de Faculteit Architectuur. Zij won op 16 december 2020 de Klasseprijs, een deelprijs van de Vlaamse Scriptieprijs. De redactie van Klasse, het multimediaal communicatieplatform voor onderwijs in Vlaanderen, wil waardevolle scripties met een onderwerp gerelateerd aan het onderwijs, in de ruime betekenis van het woord, meer aandacht schenken.

De titel van Liens masterproef is: “Ruimte-educatie. Draagvlakverbreding in het verdichtingsdiscours door educatie in het onderwijs.” Lien onderzocht hoe de onderwerpen wonen, ruimte en mobiliteit benaderd worden in de leermiddelen (wereldoriëntatie, rekenen, taal, godsdienst) van de lagere school. Meer dan de helft van de afgebeelde woningen in de handboeken zijn vrijstaand en deze woningtypologie wordt vaak naar voor geschoven als ideaalbeeld. Daarnaast benaderen de auteurs wonen in de stad vaak pejoratief. Het zal kinderen niet enthousiasmeren om mee te gaan in een discours van compacter wonen. Over deze lesonderwerpen werden ook gesprekken gevoerd met leerkrachten. Daarnaast werd bij de leerlingen zelf (11-12-jarigen) gepolst naar hun woonwens en woonverwachting. Hierbij wordt een vergelijking gemaakt tussen kinderen uit de stad (Sint-Niklaas) en kinderen uit een dorp (Sint-Pauwels). De meeste kinderen hebben de villa als woonwens. Ten slotte bracht een eenmalig experiment, waarbij de twee klassen een door Lien ontworpen initiatieles ruimte-educatie kregen, een lichte verschuiving in hun woonverwachting teweeg.

Promotor en begeleider van Liens masterproef waren Hans Leinfelder en Jana Verstraete. (Limo-link naar de thesis)

 

EN: Lien De Saegher graduated last academic year from the Faculty of Architecture's Master's program in Urbanism and Spatial Planning. On December 16th 2020, she won the Klasse Award, a partial prize of the Flemish Thesis Prize. The editors of Klasse, the multimedia communication platform for education in Flanders, want to raise more attention to valuable theses with a subject related to education, in the broadest sense of the word.

The title of Liens master's thesis is: "Spatial education. Broadening societal support for the compact city discourse through education". Lien has assessed how the issues of housing, space and mobility are approached in the teaching materials (world orientation, mathematics, Dutch, religion) for primary schools. More than half of the dwellings shown in the hand books are detached and this housing typology is often put forward as an ideal. In addition, the authors often take a pejorative stand towards living in the city. It will not enthuse children to join in a discourse of more compact living. This has also been discussed with teachers. In addition, the pupils themselves (11-12 year olds) were asked about their living wishes and expectations. A comparison was made between children from the city (Sint-Niklaas) and children from a village (Sint-Pauwels). Most of the children have the villa as an ambition. Finally, a one-off experiment, in which the two classes were given a spatial education initiation class designed by Lien, led to a slight shift in their housing expectations.

Supervisor and co-supervisor of Lien’s master dissertation were Hans Leinfelder and Jana Verstraete. (Limo-link to the thesis)


Ander nieuws